ДОГОВІР про надання послуг web-хостингу

1. Предмет договору та умови його виконання

1.1. Даний Договір регулює взаємовідносини Сторін, пов’язані з наданням послуг з розміщення web-сторінки (ок) з головним доменом ____________ в мережі Інтернет за тарифним планом «_____________» (див. Додаток 1) та супутніх послуг, якщо такі мають місце (далі – Послуги), оплату за які Замовник здійснює відповідно до діючих тарифів, погоджених з Виконавцем.

1.1.1 Виконавець здійснює налаштування аккаунта (див. Додаток 2) для розміщення web-сторінки (ок) Замовника та його користувачів в мережі Інтернет та забезпечує Замовника необхідною інформацією для його адміністрування;

1.1.2. Виконавець реєструє та делегує Замовнику доменне ім’я __________ згідно з тарифами компанії (див. Додаток 3) та згідно «Правил реєстрації доменних імен в публічних доменах другого рівня». Домен надається на термін кратний 1 (одному) рокові і має бути продовжений на наступний термін за рахунок замовника.

1.2. Виконавець здійснює налаштування аккаунта (див. Додаток 2) для розміщення web-сторінки (ок) Замовника та його користувачів в мережі Інтернет та забезпечує Замовника необхідною інформацією для його адміністрування;

1.3. Виконавець забезпечує доступ в мережі Інтернет до web-сторінки (ок) Замовника та його користувачів цілодобово протягом семи днів на тиждень.

1.4. Послуги, які Замовник одержує й оплачує відповідно до Договору, їх вартість та характеристики зазначені в Додатках, які є невід’ємною частиною Договору.

1.5. Перелік послуг, що надаються, та/чи їх характеристики можуть бути змінені шляхом підписання Додаткової угоди.

1.6. При виконанні та/або тлумаченні даного Договору Сторони зобов’язуються неухильно керуватися чинним законодавством України.

1.7. Замовник надає свою однозначну згоду з умовами Правил користування послугами web-хостингу (надалі Правила користування), які встановлюють регламент користування Послугами та Правочину про конфіденційність (надалі Правочин про конфіденційність), який надає Виконавцю право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Замовника третім особам у порядку встановленому законодавством. Вищевказані документи розміщені за електронною адресою: http://moyhosting.com/info/rules/ та є невід’ємним додатком до даного Договору.

 

2. Ціни і порядок оплати

2.1. Вартість робіт за даним Договором на момент його укладення визначається Додатком 1 та відповідними Додатковими угодами, якщо такі мають місце. Виконавець має право змінювати тарифи, які приведені в Додатках до даного Договору. Нові тарифи починають діяти з моменту їх опублікування на офіційному web-сайті Виконавця http://moyhosting.com. Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не здійснюється. В разі незгоди Замовника з новими тарифами, він направляє лист на адресу офіційної електронної пошти Виконавця.

2.2. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця на підставі рахунку-фактури на протязі 10 (десяти) робочих днів з дати отримання даного документу на офіційну електронну адресу Замовника, вказану у бланку замовлення, але не пізніше ніж через 7 (сім) календарних днів після закінчення терміну попередньої оплати. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів. У разі зміни, банківські реквізити Виконавця публікуються на його офіційному web-сайті http://moyhosting.com. З моменту публікації нових реквізитів на офіційному web-сайті Виконавця. Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими реквізитами.

2.3. При відсутності оплати за продовження послуги на протязі 7 (семи) календарних днів з дати закінчення терміну попередньої оплати даної послуги, Виконавець вправі заблокувати аккаунт Замовника. Відновлення роботи аккаунта можливе лише після погашення заборгованості.

2.4. При виникненні технічної необхідності, Замовник вправі зробити Upgrade (див. Додаток 2) тарифного плану, доплативши різницю у вартості за залишковий передплачений термін. Дана процедура регулюватиметься Додатковою угодою до даного Договору.

2.5. Надання послуг підтверджується Актом прийому-передачі наданих Послуг, який Замовник зобов’язаний підписати протягом 2 (двох) календарних днів з моменту його отримання. Сторони домовилися, що через специфічність Послуг, які надаються, Послуги і виконані роботи слід вважати наданими і виконаними належним чином з моменту відправки активаційного листа, з вказівкою облікового імені та пароля, на адресу офіційної електронної пошти Замовника, вказану ним при реєстрації. У випадку, якщо Замовник має претензії до наданих послуг, він направляє свої претензії у письмовій формі на адресу офіційної електронної пошти: billing@moyhosting.com протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту отримання активаційного листа. У випадку неотримання Виконавцем претензій Замовника, Виконавець вправі підписати Акт прийому-передачі наданих Послуг самостійно в присутності двох свідків на розсуд Виконавця.

 

3. Права і обов’язки Сторін

3.1. Сторони зобов’язуються не передавати та не передоручати виконання даного Договору і права по ньому.

3.2. Сторони зобов’язуються використовувати мережу Інтернет тільки легальним способом, дотримуючись норм та правил користування мережами передачі даних, і несуть відповідальність за їх недотримання у відповідності з діючим законодавством.

3.3. Виконавець залишає за собою право зміни ІP-адреси сервера, якщо це викликано технічною необхідністю. В даному випадку, якщо Замовник сам підтримує свій DNS-сервер, йому необхідно буде самостійно змінити свої облікові записи.

3.4. Замовник являється одноосібним власником логіну (UserName) і паролю (PassWord) (див. Додаток 2), Виконавець має право відсилати загублені паролі або змінювати їх на інші, тільки при запиті з Контактного е-мейла (див. Додаток 2) і тільки на Контактний е-мейл Замовника.

3.5. Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Замовника або розірвати Договір в односторонньому порядку в наступних випадках:

 

3.5.1 якщо на думку виконавця, Замовник на своєму аккаунті розміщує або розсилає наступну інформацію:

a) що порочить честь і гідність інших людей, ділову репутацію юридичних осіб;

  1. еротичного або порнографічного характеру;

  2. яка суперечить законодавству України;

 

3.5.2 встановлення факту підтримки або використання Замовником будь-якої спам-активності, включаючи, але не обмежуючись наступними діями:

a) реклама своїх web-сторінок шляхом розсилки спаму;

b) масова розсилка спаму з будь-якої підмережі будь-якими методами;

с) використання програмного забезпечення, що має ознаки комп'ютерних вірусів та інших компонентів, що прирівнюються до них.

3.5.3 виникнення підозри на здійснення Замовником незаконних дій, таких як хакінг, крекінг, фішинг тощо (див. Додаток 2).

 

3.5.4 використання Замовником на своєму аккаунті Proxy, VPN тунелів.

3.5.5. За рішенням уповноваженої державної установи, у відповідності з законодавством України.

3.5.6. у випадку виявлення Виконавцем факту надання Замовником, при проходженні реєстрації, заповненні бланку замовлення, неповної, неправдивої, неточної інформації.

3.6. Виконавець має право призупинити надання Послуг на період ремонтних робіт, при умові інформування Замовника про такі роботи за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати їх проведення, якщо представники Виконавця класифікують будь-які дії, здійснені або виконувані Замовником або третіми особами через Послуги, надані Замовникові за даним договором, як такі, що завдають або здатні завдати шкоду Виконавцеві, або іншим замовникам, або нормальному функціонуванню сервера, на якому знаходиться аккаунт Замовника, а саме дії викликані:

 

a)виконанням некоректних скриптів, яке викликає пікове навантаження більше 50%;

b) генерацією значного трафіку – більше 5% від загального трафіку серверу;

c) генерацією значного навантаження – середнє навантаження сервера більше ніж на 10%;

3.7. У випадку не усунення можливих причин некоректного функціонування сервера, зазначених у п. 3.6 на протязі 3 (трьох) календарних днів з дати офіційного Попередження, яке Виконавець зобов’язаний направити на Контактний е-мейл чи факс Замовника, Виконавець має право розірвати Договір, надавши замовникові 15 (п'ятнадцять) календарних днів на перенесення даних. При цьому Виконавець зобов’язується повернути залишок невикористаних коштів.

3.8. Виконавець зобов’язується у випадку відсутності доступу до аккаунту Замовника з вини Виконавця компенсувати безкоштовним продовженням Послуг на 10-кратний термін відсутності доступу.

3.9. Виконавець зобов’язується забезпечити повний backup (див. Додаток 2) аккунта Замовника та у випадку втрати даних з вини Виконавця зобов’язується відновити їх з резервної копії максимум 30 (тридцяти)-денної давності.

3.10. Замовник зобов’язується своєчасно сплачувати рахунки за надання послуг Виконавцем за установленими тарифами у визначений Виконавцем термін.

4. Відповідальність сторін, урегулювання спорів

4.1. Сторони домовились, що вони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків згідно чинного законодавства України.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати або збитки Замовника, прямим або непрямим чином понесених внаслідок користування Послугами. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником чи третіми сторонами за будь-які збиток, втрату та/чи недоотримання прибутку, що відбуваються не з вини Виконавця внаслідок:

  1. боїв чи пошкодження технічного обладнання;

  2. проблем/затримок/переривань/пропусків при передачі даних чи з’єднанні;

  3. програмних помилок;

  4. видалення файлів;

  5. дефектів;

  6. тощо.

4.3. Виконавець не відповідає за затримку та/чи втрату вхідної та/чи вихідної електронної пошти Замовника у випадку, коли ті використовують загальну IP-адресу сервера

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання умов Договору, якщо це є наслідком форс-мажорних обставин в загальноприйнятому значенні

4.5. Виконавець не відповідає за зміст інформації, розміщуваної Замовником.

4.6. Відповідальність за втрату логіну і/або паролю, що може спричинити заволодіння аккаунтом іншими особами, а, як наслідок, зміну та/чи видалення інформації цілком чи частково на даному аккаунті, несе Замовник.

4.7. При втраті даних Замовника у результаті його помилки або недбалості їхнє відновлення буде проводитися безкоштовно, але не більше одного разу на місяць. При повтороній втраті данних з вини Замовника у тому ж місяці їх відновлення проводиться за додаткову плату – 100,00 грн. (Сто грн. 00 коп.) без ПДВ.

4.8. При розірванні Договору через недотримання п.п. 3.1, 3.2 і/або у випадку встановлення факту незаконних дій, зокрема передбачених п. 3.5, невикористана частина коштів Замовнику не повертається.

4.9. Можливість повернення чи неповернення коштів чи їх залишку залежить від причин дострокового розірвання Договору, які описані в пп. 3.7 та 4.7 Договору або за взаємною домовленістю Сторін, якщо дострокове розірвання Договору відбувається з причин не передбачених Договором.

4.10. У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням будь-якої інформації на web-сторінці, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Виконавця, а також зобов’язується компенсувати Виконавцю в повному об’ємі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції. При цьому, Замовник гарантує, що інформація, що розміщується на web-сторінці є повною, достовірною, не порушує авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідає вимогам чинного законодавства України. Замовник гарантує, що він належним чином зареєстрований та існує на законних підставах згідно з законодавством України.

4.11. Всі протиріччя між Сторонами щодо виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов’язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред'явлення претензії.

4.12. При розгляді суперечок, Сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (e-mail) направлені на офіційні адреси електронної пошти Сторін, як докази, із збереженою службовою технічною інформацією в них. Офіційною електронною адресою Виконавця є billing@moyhosting.com. Офіційна електронна адреса Замовника зазначається ним у бланку замовлення.

4.13. Підписанням даного Договору та/або заповненням бланку замовлення, Замовник стверджує, що інформація про себе, надана Виконавцю, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною.

 

5. Термін дії договору

 

5.1 Первинно Договір укладається терміном на 1 (один) рік і автоматично продовжується на кожен наступний період.

 

5.2 Відлік терміну дії Договору починається_____________________

 

5.3 При відсутності оплати послуг на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення попередньої оплати, Договір можна вважати таким, що припинив свою дію автоматично.

 

5.4 Для розірвання договору достроково Замовник повинен подати запит на офіційному бланку підприємства/організації з печаткою та підписом Замовника.